ŠVP

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu:

Zajišťovat vzdělávání dětí předškolního věku, zejména podporovat zdravý tělesný, psychický a

sociální vývoj dětí a vytvářet podmínky pro jejich individuální osobnostní rozvoj.

Prolínajícím cílem celého systematického působení na dítě je rozvíjení a prohlubování pravidel společenského soužití s trvalým osvojováním si základních mezilidských morálních hodnot.

Zaměření naší práce bude směřovat k postupnému získávání očekávaných výstupů v pěti oblastech předškolního vzdělávání :

dítě a jeho tělo

dítě a jeho psychika

dítě a ten druhý

dítě a společnost

dítě a svět.


Již v předškolním věku jsou vytvářeny elementární základy klíčových kompetencí, které jsou důležité pro další příznivý rozvoj a vzdělávání dítěte.

Klíčové kompetence pro předškolní vzdělávání:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské


Filozofie a strategie školy:

Vizí Školního vzdělávacího programu: "Kamarádům ruku dej, s úsměvem svět poznávej"

je učit děti vnímat svět kolem sebe cestou přirozené výchovy a vzdělávání, se zaměřením na komunikativní dovednosti a rozvoj řeči, vychovat z dětí osobnosti vědomé si vlastní identity, schopné být součástí širšího společenství a vést je tak, aby na konci svého předškolního období byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, které jsou schopné zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.


Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Je zaměřen na podporu silných přirozených aktivit dětí předškolního věku, především pohybu, hry, manipulace s předměty a experimentování, na podporu zvídavosti a touhy dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností a na zajištění pohodového, klidného a podnětného prostředí pro děti a jejich plynulý přechod do základní školy.

Při všech činnostech v předškolním vzdělávání budeme sledovat plnění těchto rámcových cílů vycházejících z RVP PV :

1. rozvoj dítěte, jeho učení a poznání

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí


Hlavní záměry:

 • vytváření vstřícného, bezpečného, inkluzivního a podnětného prostředí, v němž jsou děti podněcovány ke zkoumání, experimentování a samostatnosti

 • rozvíjení pozitivního sociálního klimatu třídy, ve kterém se každé dítě cítí být přijímáno

 • diferenciace činností podle dosažené výkonové úrovně dětí s přihlédnutím
  ke specifickým podmínkám spádové oblasti MŠ, různý stupeň náročností činností pro děti s oslabeným výkonem

 • podpora multikulturního aspektu ve vzdělávání

 • rozvoj sociálních a občanských kompetencí

 • rozvoj osobnosti dítěte na základě možností, schopností, zájmů a prožitků po stránce tělesné, psychické a sociální

 • vnímání světa v jeho přirozených souvislostech a získání tak reálnějšího pohledu na svět a aktivního postoj k němu.

 • úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a spolupráci.

 • vytváření prostoru, času a prostředků pro spontánní hru, která bude hlavní činností dítěte

 • profesionální přístup k výchově každého dítěte

 • pestrost v nabídce činností, prožitkové učení, dostatek podnětů.

 • zařazování prvků jógy, prvků programu Začít spolu, Zdravé mateřské školy a další podnětné a rozšiřující poznatky dostupné na seminářích pořádaných NIDV, KVIC Ostrava, PPP v Havířově a dalšími subjekty nabízejícími akreditované vzdělávací semináře

 • spolupráce školy a rodičů, podpora motivace rodičů, práce s celou rodinou, zejména s matkou

 • podpora kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho přirozeném prostředí

 • rozšiřovat kompetenci učitelů v oblasti multikulturního vzdělávání a komunikativního přístupu k rodinám těchto dětí a v oblasti pedagogiky zaměřené na dítě

 • adekvátní předškolní příprava dětí


Formy a metody vzdělávací práce:

 • kvalitní péče o děti, respektování rodinných výchovných principů, aktivní účast rodin jako partnerů

 • zlepšení vzájemné spolupráce mezi rodiči a školou, která zvyšuje kvalitu naší práce a přispívá

  k rovnoměrnějšímu rozvoji osobnosti dítěte. Nejlepší vizitkou naší činnosti je spokojený rodič - spokojené dítě - spokojení zaměstnanci

 • zaměřujeme se na aktivity pro snižování obav z odlišnosti

 • preferujeme aktivity zaměřené na budování tolerance a respektu k odlišnosti

 • svobodná volba činností, různorodost činností, nenásilné vedení dítěte

 • otevřenost k rodičům i veřejnosti - vzájemná spolupráce

 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa

 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí

 • probouzíme chuť dítěte poznávat, tvořit

 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci, k dodržování pravidel

 • upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání

 • využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat

 • uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost

 • hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti

 • důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem

 • sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme

 • zajišťujeme zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu

 • rozvíjíme duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, city a vůli, sebepojetí, sebevyjádření

 • podporujeme osvojení potřebných dovedností, návyků, postojů, přijímání základní všeobecné,

  uznávané společenské, morální a estetické hodnoty

 • vytvoříme základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí

 • podporujeme fyzickou pohodu, zlepšujeme tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu

 • rozvíjíme pohybové a manipulační dovednosti, vedeme ke zdravým životním postojům a sebeobslužným dovednostem

Cíle ŠVP:

 • Dítě dostatečně připravené na školu dokáže:

  • záměrně se soustředit a udržet pozornost, zhodnotit svoje osobní pokroky i výkony druhých

  • zvládat sebeobsluhu, kulturně hygienické návyky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

  • zvládat základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci

  • samostatně a smysluplně se vyjadřovat, naučit se zpaměti krátké texty

  • zachytit a vyjádřit své prožitky

  • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství, spolupracovat s ostatními

  • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním a technickém prostředí